1. Polityka skierowana jest do Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego ventobeauty.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Usługobiorców lub Klientów serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
 2. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest Daniel Fasiński prowadzący działalność gospodarczą Meblobud FUH Daniel Fasiński ul. Filatelistów 18/3, 43-309 Bielsko-Biała nr NIP: 5471329386, nr REGON: 072275666. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub adresu email.
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wypadku zawierania umowy z Administratorem gdzie podanie danych jest potrzebna do zawarcia tej umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych może wynikać z obowiązku ustawowego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych. Brak podania takich danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 5. Dane zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności. Administrator dochowuje należytej staranności w celu ochrony prywatności wszystkich Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego.
 6. Politykę prywatności Sklep Internetowy realizuje poprzez dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednie zabezpieczenia o charakterze programistycznym, uniemożliwiających udostępnienie danych osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa tak aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 7. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta będą przetwarzane w następujących celach i przez wskazany poniżej okres:
  • Wykonanie lub przygotowanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)- przez okres niezbędny do wykonania umowy lub zakończenia zawartej umowy. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy ulicy, numeru domu i mieszkania, kodu pocztowego oraz miejscowości-adresu dostawy oraz tego samego rodzaju danych w przypadku gdy adres jest inny niż adres dostawy, nazwy firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)- w przypadku Usługobiorców lub Klientów którzy nie są konsumentami.
  • Marketingu (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO)- do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie w tym celu. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie poczty elektronicznej.
  • Marketingu bezpośredniego (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)- okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Dane nie są przechowywane dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą natomiast w stosunku do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie adresu poczty elektronicznej.
  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres uregulowany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie Imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności lub siedziby, nazwy firmy i numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru telefonu.
  • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń(artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO )- okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Dane nie są przechowywane dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie Imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności lub siedziby, nazwy firmy i numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru telefonu.
 2. Administrator w celu prawidłowego wykonania zawartych umów oraz świadczenia usług elektronicznych przekazuje dane osobowe Klientów oraz Usługobiorców następującym podmiotom:
  • Podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, windykacyjne, agencje marketingowe oraz dostawcy IT w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
  • kurierzy oraz przewoźnicy w zakresie realizacji zamówienia polegającego na dostawie zamówionego produktu.
  • Podmioty realizujące płatność elektroniczną w zakresie realizacji umowy sprzedaży w przypadku zakupu w Sklepie internetowym oraz korzystania przez Klienta z metody płatności elektronicznej w zakresie realizacji umowy sprzedaży
 3. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w polityce prywatności. Podmioty którym przekazywane są dane osobowe zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymogami RODO.
 4.  Zgodnie z RODO Klient lub Usługobiorca której dane dotyczą ma prawo do:
  • (dostępu) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich w zakresie oraz na warunkach wskazanych w art. 15 RODO,
  • (sprostowania) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO)
  • (prawo do bycia zapomnianym) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazywanych w art. 17 RODO.
  • ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO
  • przenoszenia zgodnie z art. 20 RODO
  • wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
  • Sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku może przetwarzać dalej dane, jeżeli  wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W celu realizacji uprawnień wynikających z punktu 11 Klient lub Usługobiorca powinien skontaktować się z  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w polityce prywatności.
 2. Profilowanie to automatyczna analiza danych osobowych Klienta lub Usługobiorcy wykonywana przez przeznaczone do tego oprogramowanie. Administrator może korzystać z profilowania w celu marketingu bezpośredniego.
 3. W przypadku profilowania dana osoba może mieć przesłaną propozycję produktu, promocji, rabatu lub warunków świadczenia usług drogą elektroniczną. Propozycja produktu może wynikać z zainteresowania Klienta lub Usługobiorcy. Profilowanie nie obliguje ani nie powoduje konieczności skorzystania z danego Produktu lub usługi lub promocji czy rabatu.
 4. Fakt profilowania nie wpływa na prawa Klienta lub Usługobiorcy wynikające z polityki prywatności.
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z niej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 6. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu pozyskania informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Usługobiorców i Klientów i nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Działania te nie służą przetwarzaniu danych osobowych.
 7. Na stronie Sklepu Internetowego pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Usługobiorcy i Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przede wszystkim pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i Klienta strony i odpowiednio wyświetlić ją tak aby była dostosowana do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy i Klienci strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Usługobiorcy lub Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca lub Klient nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Usługobiorcy lub Klienta. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies;
 9. Usługobiorca lub Klient może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies, w tym wyłączyć pliki cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 10. Zanim zmienisz domyślne ustawienia przeglądarki internetowej pamiętaj, że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce internetowej oraz może spowodować utratę dostępu do niektórych jej funkcji.
 11. Administrator informuje, że w momencie połączenia się przez Usługobiorcę lub Klienta ze stroną, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy lub Klienta, a także czasu połączenia ze Stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Usługobiorcy lub Klienta w Sklepie Internetowym. Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies: −JSESSIONID -sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania Strony internetowej, −utma -plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego Usługobiorcę lub Klienta, −utmb –plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty na stronie, −utmc –plik cookie współpracujący z -utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin, −utmz –plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek.

wyszukaj produkty (0)

Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka